Kryteria selekcji

 

Kryteria selekcji projektów, w które inwestuje Grupa są wspólne dla wszystkich obszarów działalności. Celem Grupy jest taki wybór projektów, który ma zapewnić możliwie szybką komercjalizację na rynku przy zoptymalizowanym budżecie.

Grupa dokonuje selekcji projektów bazując głównie na poniższych wskaźnikach:

--  potencjał wykorzystania technologii spółki w wielu produktach (ang. ‘platform technologies’),
--  wielkość transakcji: znajdująca się w przedziale do 3 mln EUR,
--  możliwość inwestowania w transzach w formule ‘milestone based’ – transze inwestycji uwalniane są po  
    osiągnięciu określonych „kamieni milowych”. Takie inwestycje pozwalają na kontrolowanie procesu rozwoju,
    ale także na zatrzymanie inwestycji w wypadku niezadowalających postępów,
--  czas do wyjścia z inwestycji: średnio od 3 do 5 lat, w niektórych przypadkach przy oczekiwanym istotnym
    wzroście wartości, maksymalnie do 7 lat,
--  zapewniona ochrona patentowa na poziomie międzynarodowym,
--  szybka możliwość weryfikacji skuteczności na ludziach,
--  zapewnione partnerstwo z wiodącymi centrami badawczymi i ośrodkami badań klinicznych,
--  potencjał do rozpoczęcia współpracy z głównymi graczami na rynku biomedycznym – co-development,
    wczesne konsultacje i rozmowy,
--  finansowanie grantowe: możliwość finansowania ochrony patentowej lub prac badawczo rozwojowych przy
    udziale środków publicznych,
--  klastrowanie kompetencji – możliwość wykorzystania interdyscyplinarnych kompetencji zbudowanych przez
    Grupę w spółkach celowych.

Decyzja odnośnie inwestycji w nowy projekt jest dokonywana każdorazowo w oparciu o szczegółową analizę potencjalnych korzyści i kosztów inwestycji, w szczególności : badanie wiarygodności osób odpowiedzialnych za rozwój projektu, badanie potencjalnego rynku docelowego produktu, lub analiza scenariuszy rozwoju projektu, ochrona własności intelektualnej w projekcie, ścieżka regulacyjna, możliwości realizacji wartości inwestycji.

Znajdź nas na