Profil inwestycyjny

 

Projekty realizowane przez Adiuvo podążają za trendami światowymi. Adiuvo wybiera projekty adresujące potrzeby wzmocnienia działań profilaktycznych, uczestniczenia pacjentów w procesie monitorowania stanu zdrowia i ich aktywnego udziału w leczeniu.

Szczególnie interesuje się nowymi technologiami w branży biomedycznej, które koncentrują się na takich zagadnieniach jak:

--  zarządzanie chorobą, monitorowanie zdrowego trybu życia i leczenia przy pomocy urządzeń mobilnych;
--  suplementacja i żywność funkcjonalna, czyli żywność, która oprócz właściwości odżywczych ma także właściwości
    zdrowotne.

W głównym obszarze zainteresowania Adiuvo są projekty o przewidywanej 3 – 5 letniej ścieżce rozwoju od momentu ich rozpoczęcia do ich komercjalizacji. Projekty realizowane są bezpośrednio przez utworzone w tym celu spółki celowe zależne od Adiuvo.

Profil inwestycyjny Adiuvo zakłada walidację produktów niebędących lekami w rygorze, który umożliwia uzyskanie danych potwierdzających efekt pro-zdrowotny, poprawiający efekt leczenia lub zapobiegający rozwojowi choroby. Takie produkty mogą być dopuszczone do rynku z zatwierdzonymi wskazaniami zdrowotnymi (nutraceutyki) lub certyfikacją umożliwiającą stosowanie ich przez pacjentów (monitorowanie osób chorych) po przeprowadzeniu badań klinicznych, jednak badania te są dużo szybsze i mniej kosztowne, niż badania leków. Powyższe, w połączeniu z zabezpieczonymi prawami do własności intelektualnej, pozwala na zbudowanie przewag konkurencyjnych i w konsekwencji zainteresowania graczy branżowych.

Adiuvo zakłada wczesne konsultacje projektów z potencjalnymi partnerami. Taka strategia umożliwia często strategiczną współpracę przy rozwoju produktu, który następnie będzie przez partnera wdrażany na rynkach międzynarodowych. Spółka może wykorzystać konkurencyjną cenowo polską ofertę badań naukowych, klinicznych i walidacyjnych, a także infrastrukturę polskich instytucji badawczych, której poziom jest coraz wyższy. Pozwala to rozwijać w Polsce produkty o międzynarodowym potencjale.

W ramach portfolio Adiuvo rozwijane są projekty w trzech platformach:

- platformie nutraceutycznej

- platformie wyrobów medycznych i digital health

- platformie projektów eksploracyjnych

Znajdź nas na