Oferta Publiczna

 

WAŻNE INFORMACJE

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA TEJ STRONIE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO NINIEJSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI, ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną akcji („Akcje Oferowane”) spółki ADIUVO INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), obejmującą publiczną subskrypcję nowo emitowanych akcji Spółki („Oferta Publiczna”) oraz z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).

W dniu 11 września 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem („Prospekt”).

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.adiuvoinvestments.com), jak również na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte Prospektem, tj. Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym – na potrzeby Oferty Publicznej oraz Dopuszczenia – informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz Ofercie Publicznej.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu oraz ewentualne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej i Dopuszczenia.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.

Poprzez kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ” potwierdzają Państwo, że przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uzyskanie dostępu lub zapoznanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Akceptuję powyższe warunki.

NIE WYRAŻAM ZGODY
WYRAŻAM ZGODĘ

 

Prospekt emisyjny Adiuvo Investments S.A. 
 


Aneksy:

Aneks nr 1 - Treść
Aneks nr 2 - Treść
Aneks nr 3 - Treść
Aneks nr 4 - Treść


Komunikaty aktualizacyjne:

Komunikat aktualizacyjny nr 1 - Szczegóły

Komunikat aktualizacyjny nr 2 - Szczegóły

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczegolnych transzach - Szczegóły

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych - SzczegółyLista POK
 


 Harmonogram oferty:

Do 15.09.2015 r.

Podanie (przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej) do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej

16.09-24.09.2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej

18-25.09.2015 r.
(do godz. 15.00)

Przyjmowanie deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu

25.09.2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji w poszczególnych transzach

29.09.2015 r.

Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z podaniem liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny w poszczególnych transzach

28.09-1.10.2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej, w tym:

do 30.09.2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu

do 1.10.2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych Inwestorów Instytucjonalnych.

1.10.2015 r.

Przydział Akcji Oferowanych

około 1 tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym

około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych na rynku regulowanym

Znajdź nas na