Akcjonariat

Aktualna struktura

Akcjonariusze          

Liczba akcji Udział w
kapitale zakładowym
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZ
Orenore Sp. z o.o. 5 262 519 51,77% 6 962 519 58,68%
Morluk Sp. z o.o. Sp. k 605 320 5,96% 605 320 5,10%
razem* 5 867 839 57,73% 7 567 839 63,79%
TFI Investors 722 530 7,11% 722 530 6,09%
Aviva OFE Aviva BZ WBK 593 591 5,84% 593 591 5,00%
Pozostali akcjonariusze 2 980 386 29,32% 2 980 386 25,12%
razem 10 164 346 100,00% 11 864 346 100,00%

*Orenore sp. z o. o. i Morluk sp. z o.o. sp. k. łączy pisemne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki 

1. Dane w tabeli pochodzą z notyfikacji akcjonariuszy przesłanych do spółki zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Znajdź nas na